قوانین و مقررات ثبتِ علائم، اختراعات و ...

مجموعه کامل قوانین و مقررات مالکیت فکری ایران و معاهدات دو جانبه یا چند جانبه ی مرتبط با موضوع که نسبت به کشور ایران لازم الاجرا می باشد، در کتاب «قوانین و مقررات حقوق مالکیت فکری؛ ملی و بین المللی»  قابل جستجو می باشد.

کتاب یاد شده توسط تقی امانی تألیف و تدوین و از سوی انتشارات بهنامی در سال های 1383 و 1388 منتشر شده است.

موارد زیر از کتاب فوق و با مجوز مؤلف آن کتاب در اینجا ذکر می گردد.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -    قوانین ایران   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -   معاهدات بین المللی   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

              ♦     کنوانسیون تأسیس سازمان جهانی مالکیت فکری (وایپو)     

              ♦     کنوانسیون پاریس برای حمایت از مالکیت صنعتی  

              ♦     کنوانسیون برن در مورد حمایت از آثار ادبی و هنری

              ♦     موافقتنامه مادرید در زمینه ثبت بین المللی علائم تجاری

              ♦     پروتکل مربوط به موافقتنامه مادرید در زمینه ثبت بین المللی علائم تجاری 

              ♦    آئین نامه مشترک موافقتنامه و پروتکل مادرید در خصوص ثبت بین المللی علادم

              ♦     موافقتنامه لیسبون در مورد حمایت از اسامی مبدأ(جغرافیایی) و ثبت بین المللی آنها     

              ♦     معاهده بوداپست در زمینه به رسمیت شناختن بین المللی نگهداری میکروارگانیسم ها به منظور انجام روند ثبت اختراع

              ♦      معاهده همکاری در زمینه ثبت بین المللی اختراع

              ♦     معاهده لاهه در مورد ثبت بین المللی طرح های صنعتی(با سه ویرایش آن)

              ♦     معاهده کپی رایت وایپو(WCT)

              ♦     معاهده اجراها(آثار ادبی و هنری) و ضبط های وایپو(WPPT)

              ♦