نام و نشان دفتر (برند)

 

کلمه ترکیبی «نوبان» به عنوان علامت تجاری(خدماتی) و مشخصه اصلی این دفتر حقوقی در اداره علامت تجاری و تحت شماره 183196 به ثبت رسیده است. گواهی نامه ثبت علامت تجاری نوبان

کلمه «نوبان» ترکیبی است از «نو = نوآوری» و پسوندِ «بان = حافظ و نگهبان» که در مجموع معنای «نگهبانِ نوآوری ها» را زینت بخش این دفتر حقوقی تخصصی می کند.

دفتر حقوقی نوبان از کلیه نوآوری ها و خلاقیت ها که از تراوشات فکری ناشی می شود حمایت حقوقی می کند.  نوآوری ها خصوصاً در زمینه اختراعات، طراحی های صنعتی، کپی رایت، نام و نشان های تجاری(برند = علامت تجاری) و ... از جمله موارد عمده ی مورد توجه این دفتر می باشد.

 

متاسفانه در سالهای اخیر مواردی بوده است که از نام «دفتر حقوقی نوبان» به انحاء مختلف و به صورت غیرمجاز استفاده شده است که حداقل سه مورد از آنها جهت اطلاع عمومی اعلام می گردد (اینجا را کلیک کنید).