اصول حاکم بر دفتر حقوقی نوبان

                                                

 دفتر حقوقی نوبان عقیده دارد:                               

  1.  در پیشبرد و توسعه قوانین و مقررات حقوق مالکیت های فکری و نیز آگاهی عمومی از آن باید سخاوتمندانه یاری شود؛

  2.  در کلیه امور محوله از سوی مشتری یا برای امور عام المنفعه، علاقه مندی و احساس انسانی در کنار تخصّص از ضروریات محسوب شود؛

  3. مراعات نظم کاری و زمان، دقت علمی و حقوقی کافی، اتکاء بر اخلاق و وجدان حرفه ای از جمله حقوق قانونی و انسانی مشتری تلقی شود؛  

  4. رازهای موضوع محوله به نحوی سختگیرانه محفوظ بماند؛

  5. درکِ فلسفه ی مراجعه مشتری به دفتر، از خصوصیات انسانی و سرمایه های ارزشمند دفتر شمرده شود؛ 

  6. مشتری حق داشته باشد از بخش بخش روند امور محوله به دفتر حقوقی نوبان به صورتی شفاف مطلع گردد؛ 

  7. در تعاملات میان این دفتر با مشتریان خود، در نهایت، هر دو طرف خود را برنده احساس کنند و به آن ببالند؛

  8. ...

 

سوگند نامه

سوگند نامه ما در دفاع از حق و عدالت

سوگند نامه کوروش بزرگ